Skadeanmälan

Försäkring tecknad hos Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti

Byggfelsförsäkring

Skada som omfattas av byggfelsförsäkring skall så snart som möjligt anmälas på särskild blankett (se länk i högerspalten) till Försäkrings AB Bostadsgaranti. Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på bildskärmen och därefter skrivas ut. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som finns i försäkringsbrevet.

Byggsäkerhet (färdigställandeskydd)

Händelse som enligt försäkringsvillkoren kan medföra ersättning skall utan dröjsmål anmälas på särskild blankett (se länk i högerspalten) till Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti. Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på bildskärmen och därefter skrivas ut. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som finns i försäkringsbrevet.

Fullgörandeförsäkring

Händelse som kan medföra försäkringsersättning skall utan dröjsmål anmälas på särskild blandkett (se länk i högerspalten) till Försäkrings AB Bostadsgaranti. Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på bildskärmen och därefter skrivas ut. Försäkringsvillkoren finns på baksidan av försäkringscertifikatet.

Detta gäller fullgörandeförsäkring utfärdad av Brim Byggindustriell Riskmanagement AB efter 2003-02-28 och där Försäkrings AB Bostadsgaranti är försäkringsgivare.

Ansvarsutfästelseförsäkring

Från och med juni 2000 och till och med juni 2003 tecknade Försäkrings AB Bostadsgaranti ansvarsutfästelseförsäkring. Denna produkt ersattes från och med juli 2003 av byggfelsförsäkring.

Skadeanmälan som gäller ansvarsutfästelseförsäkring skall utan dröjsmål anmälas på särskild blankett (se länk i högerspalten) till Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti. Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på bildskärmen och därefter skrivas ut.

Tvist angående tillämpning av ansvarsutfästelseförsäkringen skall enligt försäkringsvillkoren i första hand hänskjutas till Skadenämnden för småhus. Skadenämnden består av fem ledamöter av vilka två har tillsatts på förslag av staten och två på förslag av Sveriges Byggindustrier. Dessa parter har tillsammans utsett en ordförande. Behandlingen av ett ärende i nämnden är kostnadsfri för den försäkrade, som dock svarar för eventuella kostnader för eget ombud, egna utredningar och liknande kostnader.

Adressen till Skadenämnden är:
Skadenämnden för småhus
c/o Hedvig Cassne Lagrell
Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42 Stockholm.

Om man inte är nöjd med Skadenämndens beslut skall tvisten avgöras i allmän domstol om den försäkrade är en privatperson och genom skiljedom om den försäkrade är en juridisk person.

Garantiförbindelse utfärdad av AB Bostadsgaranti (till och med 2012-04-18).

Insats- och förskottsgaranti

Insatsgaranti och förskottsgaranti tecknas för att skydda sådana insatser och upplåtelseavgifter respektive förskott som köpare/förhandstecknare av bostadsrätter inbetalar till bostadsrättsföreningen. Villkoren för sådan garanti framgår av garantiförbindelsen. Garantiförbindelsen är utformad enligt regler i bostadsrättslagen och bostadsrättsförordningen. Säkerheten förvaras hos Bolagsverket från och med 1 januari 2004. Äldre säkerheter finns som regel hos Länsstyrelsen i det län där föreningen registrerades. Kontakta oss gärna för ytterligare information om i vilka situationer dessa garantier kan åberopas.

Nytecknande av garantier har upphört per 2012-04-18.