Vanliga frågor om färdigställandeskydd

VAD ÄR ETT FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD? Färdigställandeskydd är beteckning för en beloppsmässigt begränsad ekonomisk säkerhet som ska kunna användas vid entreprenörens konkurs eller obestånd. Ekonomisk säkerhet innebär normalt ersättning i pengar och inte i form av arbete. NÄR GÄLLER KRAV PÅ FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD? Dels när en konsument tecknar avtal med en näringsidkare (entreprenör) för att denne skall utföra […]

VAD ÄR ETT FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD?
Färdigställandeskydd är beteckning för en beloppsmässigt begränsad ekonomisk säkerhet som ska kunna användas vid entreprenörens konkurs eller obestånd. Ekonomisk säkerhet innebär normalt ersättning i pengar och inte i form av arbete.

NÄR GÄLLER KRAV PÅ FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD?
Dels när en konsument tecknar avtal med en näringsidkare (entreprenör) för att denne skall utföra arbeten i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av ett småhus för permanent bruk, dels när en konsument tecknar avtal med en näringsidkare (entreprenör) för att denne skall utföra arbeten i samband med ny- om- eller tillbyggnad av ett fritidshus (småhus). Har man flera entreprenörer ska var och en prestera ett färdigställandeskydd för sitt respektive kontrakt.

VEM BESLUTAR OM UNDANTAG FRÅN KRAVET PÅ FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD?
Kommunen kan besluta att färdigställandeskydd inte behövs. Dels vid småhus för permanent bruk, och arbetena avser om- eller tillbyggnad av huset, dels vid ny-. till- och ombyggnad av fritidshus (småhus)

ÄR FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD ALLTID EN FÖRSÄKRING?
Det färdigställandeskydd som vi erbjuder är en försäkring, men färdigställandeskyddet kan även utgöras av en bankgaranti som entreprenören ordnar.

HUR MYCKET KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?
Premien beräknas individuellt beroende på entreprenörens kreditvärdighet, försäkringsbeloppet och entreprenadtidens längd. Vår minimipremie är f.n 4 750 kr.

HUR STORT ÄR FÖRSÄKRINGSBELOPPET?
10 % av entreprenadsumman.

VEM ANSÖKER?
Beställare eller entreprenören.

HUR ANSÖKER MAN?
Genom att skicka en ifylld och underskriven ansökningshandling till oss antingen via post eller mail med de bilagor som framgår av ansökningsblanketten, det vill säga kopior av undertecknat entreprenadkontrakt med betalningsplan och tidplan. Vår mailadress är fabo@bostadsgaranti.se.

Här är länken till vår ansökningsblankett:
Ansökningsblankett Färdigställandeskyddsförsäkring

VILKA HANDLINGAR KRÄVS SOM BILAGOR TILL ANSÖKAN?
Se ansökningsblankett ovan.

VAD HÄNDER NÄR ANSÖKAN SKICKATS IN?
Bostadsgaranti prövar ansökan i första hand genom kreditbedömning av entreprenören. Om färdigställandeskydd beviljas skickar vi en premiefaktura till den som ansöker om försäkring. I det fall en offert begärts vid ansökan fakturerar vi premien först sedan vår offert accepterats av entreprenören. När premien betalats översänds försäkringsbrevet till den som ansökt om försäkringen. Eventuellt för vidarebefordran till beställaren/byggherren.

VILKET KONTRAKTSFORMULÄR SKA PARTERNA ANVÄNDA?
För vår färdigställandeskyddsförsäkring är det ett krav att parterna vid ny- eller tillbyggnad använder formuläret som baseras på ABS 09 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) och vid ombyggnad Hantverkarformuläret 14. Formulären med bestämmelser har framtagits av företrädare för konsumenter, entreprenörer och försäkringsgivare.

Här hittar du dessa formulär:

VILKA ANDRA KRAV STÄLLS PÅ ENTREPRENADKONTRAKTET?
För att vi ska kunna fastställa försäkringsbeloppet (se ovan), måste kontraktet tecknas med fast pris alternativt, vid löpande räkning, med ett angivet takpris.

VILKEN TID GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller under den entreprenadtid som anges i ansökan. Den preliminära entreprenadtiden ska även framgå av kontraktet.

VAD INNEBÄR FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD?
Ett visst ekonomiskt skydd för konsumenten (beställaren), om entreprenören inte slutför arbetena och konsumenten har rätt att häva kontraktet eller om entreprenören inte inom skälig tid avhjälper fel som antecknats i protokoll från godkänd slutbesiktning.

VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de kontraktsarbeten som är avtalade i kontraktet och dess villkor. Eventuella tilläggsarbeten omfattas inte. Bevaka säkerheter och dess omfattning vid projektförändringar. Färdigställandeskyddet är till för dig som beställare.

VAD SKA JAG VISA UPP FÖR KOMMUNEN?
Ett (eller flera) bevis på färdigställandeskydd.

VAR KAN MAN LÄSA MER?