Historik och verksamhet

NRG Victory Reinsurance Ltd c/o Försäkrings AB Bostadsgaranti

Försäkrings AB Bostadsgaranti (FABO) informerar härmed om att den 28 december 2016 överlåts försäkringsbeståndet till NRG Victory Reinsurance Ltd (NRG). NRG är ett brittiskt försäkringsbolag inom samma ägarsfär som FABO, med Berkshire Hathaway som övergripande moderbolag. Efter det att alla försäkringar överlåtits till NRG kommer FABO att inleda ett likvidationsförfarande.

 Beståndsöverlåtelsen har ingen praktisk påverkan i det dagliga operationella arbetet och inget som våra kunder kommer att märka av. Pågående skadeärenden fortsätter att handläggas enligt oförändrade rutiner. Skadeavdelningen består av samma team och nås på samma postadress, telefonnummer och mailadresser. Hemsidan är fortsatt www.bostadsgaranti.se där man hittar all information kring skadeanmälningar och gällande försäkringsvillkor.

I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i försäkringsbolaget. Avtalet slutfördes den 19 november med den tillträdande aktieägaren Columbia Insurance Company efter Finansinspektionens godkännande. Columbia Insurance Company är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen med säte i Omaha, Nebraska, USA. www.berkshirehathaway.com

Sedan januari 2016 har bolaget upphört att teckna nya försäkringar.

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade sin verksamhet våren 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget övertog tecknandet av produktionsgarantier och ansvarsutfästelser från moderbolaget, nu i försäkringsform. Samtidigt tillkom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet. Den 1 juli 2003 lades produktionsgaranti- och ansvarsutfästelseförsäkringarna ned. Samtidigt började bolaget teckna byggsäkerhet under entreprenadtid och garantitid. Byggsäkerheter för andra entreprenader än småhusentreprenader kallas numera Fullgörandeförsäkring.

Det tidigare moderbolaget AB Bostadsgaranti har sedan 1962 erbjudit produktionsgarantier, ansvarsutfästelser, förskottsgarantier och insatsgarantier gett tusentals köpare av nybyggda bostadsrätter och senare egnahem ett bra konsumentskydd. Detta genom att ta fram kontraktsmallar, normalstadgar m.m., dels genom att granska projekten. Vidare har många handläggare i byggföretag med flera utbildats av Bostadsgaranti i bostadsrättsfrågor. Denna gedigna kunskapsgrund om bostadsbyggande och försäkring fördes över till Försäkrings AB Bostadsgaranti för den fortsatta verksamheten.