Historik och verksamhet

NRG Victory Reinsurance Ltd

Försäkrings AB Bostadsgaranti (FABO) informerar härmed om att den 28 december 2016 överlåts försäkringsbeståndet till NRG Victory Reinsurance Ltd (NRG). NRG är ett brittiskt försäkringsbolag inom samma ägarsfär som FABO, med Berkshire Hathaway som övergripande moderbolag. Efter det att alla försäkringar överlåtits till NRG kommer FABO att inleda ett likvidationsförfarande.

Beståndsöverlåtelsen har ingen praktisk påverkan i det dagliga operationella arbetet. Pågående skadeärenden fortsätter att handläggas enligt oförändrade rutiner.

Hemsidan är fortsatt www.bostadsgaranti.se där man hittar all information kring skadeanmälningar och gällande försäkringsvillkor.

Sedan januari 2016 har bolaget upphört att teckna nya försäkringar.