Om du inte är nöjd med vår skadereglering av ditt ärende

I första hand bör du, om du tycker att Nordic Loss Adjusting AB ”NLA” gjort en felaktig bedömning i ett skadeärende, vända dig till handläggaren för att begära omprövning.
I andra hand kan du skriftligen begära att ärendet överprövas av NLA.

Mejla eller skriv i sådana fall till:
Nordic Loss Adjusting AB
Box 1141
171 22 SOLNA
E-post: complaints@nlaab.com

I dokument till höger (att ladda ned) finns att läsa om försäkringsgivarens rutiner.

För vidare information: