Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring skall enligt lag finnas vid nybyggnad av alla småhus och även vid vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten. I det senare fallet ska byggnadsnämnden pröva om byggfelsförsäkring behövs.

För byggnadsarbeten som avser fritidshus kan byggnadsnämnden på begäran av byggherren pröva om byggfelsförsäkring behövs. Byggfelsförsäkringen omfattar fel och skada på grund av fel som upptäckts och anmälts under försäkringstiden. Försäkringstiden är 10 år från slutbesiktningen av huset.

Självrisken är 0,5 prisbasbelopp per skada, totalt dock maximalt 1,5 prisbasbelopp under hela 10-årsperioden. Skada under 0,2 prisbasbelopp ersätts inte.

Det är byggherren som enligt lagen ansvarar för att byggfelsförsäkring finns innan bygget påbörjas.

Försäkringsgivare är Försäkrings AB Bostadsgaranti.

Läs även produktbroschyren, försäkringsvillkoren (word-fil) och vanliga frågor om byggfelsförsäkring för småhus. Hämta ansökningsformulär. OBS! Formuläret kan fyllas i på bildskärmen och skrivas ut på skrivaren (använd tab-tangenten för att flytta till nästa fält). För vissa uppgifter finns anvisningar för ifyllande. Du ser dem genom att dubbelklicka på den blå ring med ett “i” som finns i anslutning till respektive uppgift. Anvisningarna finns även som ett Word-dokument som du hittar här.

Om byggherren är en konsument och anlitar en näringsidkare för ett småhusbygge ska det från och med 2005, förutom byggfelsförsäkring, även finnas ett färdigställandeskydd för det åtagande som näringsidkaren har. Läs mer om detta under länken “Byggsäkerhet (färdigställandeskydd)” till vänster.

Under länken “Vanliga frågor om byggförsäkring” till vänster finns svar på ett antal vanligt förekommande frågor om denna produkt.