Byggsäkerhet (Färdigställandeskydd)

När en konsument anlitar en näringsidkare för arbeten i samband med ny- och tillbyggnad av småhus samt för vissa bygglovspliktiga åtgärder, skall det finnas ett färdigställandeskydd. Detta regleras i lagen om byggfelsförsäkring.

Gäller arbetena andra åtgärder än nybyggnad skall byggnadsnämnden alltid pröva om ett färdigställandeskydd behövs. Skyddet ska gälla när den näringsidkare konsumenten anlitat inte förmår slutföra arbetena eller avhjälpa fel som noteras vid slutbesiktningen när byggnadsarbetena är färdiga. Färdigställandeskyddet kan enligt lagen utgöras av en bankgaranti eller en försäkring.

Det är byggherren som ansvarar för att försäkringen finns innan bygget påbörjas.

Försäkring AB Bostadsgaranti erbjuder färdigställandeskydd i form av byggsäkerhet för småhuskonsumenter. En förutsättning för att vi ska teckna en sådan försäkring är att avtalet med näringsidkaren (entreprenören) tecknas på formuläret Entreprenadkontrakt (ABS 09) som bygger på Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09. ABS 09 utgör kompletterande bestämmelser till konsumenttjänslagen, vars regler är tvingande vid småhusentreprenader från och med den 1 februari 2009.

Läs även produktbroschyren, försäkringsvillkoren och vanliga frågor om färdigställandeskydd. Hämta ansökningsformulär. OBS! Formuläret kan fyllas i på bildskärmen och skrivas ut på skrivaren (använd tab-tangenten för att flytta till nästa fält).

Byggsäkerhet kan även tecknas för garantitiden. Läs försäkringsvillkoren.

Förutom färdigställandeskydd ska det enligt lagen också finnas en byggfelsförsäkring, se vidare under länken “Byggfelsförsäkring” vänster.

Under länken “Vanliga frågor om byggsäkerhet” till vänster finns svar på ett antal vanligt förekommande frågor om denna produkt.