Entreprenadkontrakt

Konsumentverket/KO, Sveriges Byggindustrier, Svensk Trähusindustri, Villaägarnas Riksförbund, Försäkrings AB Bostadsgaranti och GAR-BO AB har gemensamt tagit fram nya Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09. ABS 09 bör alltid användas vid entrenadkontrakt som gäller ny- eller tillbyggnad av småhus.

ABS 09 utgör kompletterande bestämmelser till konsumenttjänstlagen sedan den 1 februari 2009.

Till ABS 09 har även framtagits ett formulär till entreprenadkontrakt för ny- eller tillbyggnad samt en bilaga till sådant kontrakt för ändringar och tilläggsarbeten. Vid avtal som avser reparationer eller ombyggnad används i stället Allmänna bestämmelser – Hantverkarformuläret 09 och tillhörande kontraktsformulär. Handlingarna kan laddas ned under “Dokument Privatkund”.