Försäkringar och garantier för företag

Bostadsgaranti har bildats av byggbranschen och ägs i dag till lika delar av Sveriges Byggindustrier och staten. Vi tecknar garantier för byggentreprenader av olika slag i form av fullgörandeförsäkringar och byggsäkerhetsförsäkringar. Vi erbjuder också lagstadgade byggfelsförsäkringar för bostäder.

Sedan verksamhetsstarten har vi varit bostadsbyggarens partner och bollplank när det gäller bostadsrätter. Vi tillhandahåller utbildning och granskning av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsprojekt.

För småhusköpare introducerade AB Bostadsgaranti på 70-talet ett 10-årigt konsumentskydd. Detta bedömdes så angeläget av staten att det gjordes till villkor för räntebidrag. Det 10-åriga konsumentskyddet tecknas numera av Försäkrings AB Bostadsgaranti i form av produkterna byggsäkerhet (färdigställandeskydd) och byggfelsförsäkring.