Vanliga frågor om byggfelsförsäkring

Vanliga frågor om byggfelsförsäkring för småhus.

När måste jag teckna byggfelsförsäkring?

När du bygger ett nytt småhus avsett för permanent bruk.

När du bygger ett nytt småhus som inte är avsett för permanent bruk (fritidshus). I detta fall kan du dock begära att byggnadsnämnden prövar om en byggfelsförsäkring krävs.

Byggfelsförsäkring kan även krävas när du gör en bygglovspliktig om- eller tillbyggnad av ett småhus. I sådana fall gör byggnadsnämnden alltid en prövning om försäkring krävs.

Från 2 maj 2011 undantas rent självbyggeri från obligatoriet. Definitionen av självbyggeri är enligt lagtexten “åtgärd som utförts av byggherren i egenskap av konsument av huset”.

Vem avgör om jag behöver teckna en byggfelsförsäkring?

Byggnadsnämnaden i din kommun. Begär ett skriftligt besked på kommunens beslut.

Hur mycket kostar försäkringen?

Vi tillämpar individuell premiesättning och räknar fram en premie för huset eller entreprenaden när vi fått en ansökan.

Vem ska teckna försäkringen?

Enligt abs 09-kontraktet är det normalt byggherren/fastighetsägaren som ansöker om och tecknar försäkringen. Om du köper ett hus i ett grupphusområde är det oftast den entreprenör som uppför huset som ordnar byggfelsförsäkringen.

Hur ansöker man om premiefaktura alternativt offert?

Genom att skicka en ifylld och underskriven ansökningshandling till oss antingen via post eller mail med de bilagor som framgår av ansökningblanketten, det vill säga ritningar, kopia av bygglov (eller kopia av ansökan om bygglov) samt teknisk beskrivning om sådan finns upprättad och andra handlingar, exempelvis kontrakt, för beskrivning av arbetet. Vår mailadress är fabo@bostadsgaranti.se.
Här är länken till vår ansökningsblankett.

Vilka handlingar krävs som bilagor till ansökan?

Se ovan.

Vilka kostnader ska räknas med i den totala produktionskostnaden?

Alla kostnader för grundberedning och uppförande av huset och hela dess fasta inredning/utförandet av om- eller tillbyggnaden. Kostnader för tomten, anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp, eventuella avstyckningskostnader och kostnader för anläggande av trädgård mm ingår ej i produktionskostnaden. Kostnader som täcks av ev rot-avdrag ska räknas in i produktionskostnaden. Om du bygger vissa delar själv ska enbart materialkostnaden för denna del ingå och inte det egna arbetet. Produktionskostnaden motsvarar försäkringsbeloppet.

Hur ska jag kunna ange en total produktionskostnad för mitt husbygge när jag tecknat avtal med entreprenör på löpande räkning?

Du gör en uppskattning av kostnaden för ditt projekt och anger detta belopp som total kostnad. Om slutkostnaden sedan avviker mer än 5 % från din uppskattning, ska du enligt försäkringsvillkoren anmäla detta till oss i samband med slutbesiktningen – dock senast 6 månader därefter – så att vi kan korrigera ditt försäkringsbelopp och eventuellt premien, se försäkringsvillkoren punkt 5.

Måste jag ha tecknade kontrakt med alla entreprenörer för att få teckna byggfelsförsäkring?

Du bör ha tecknat kontrakt med de entreprenörer som du kommer att anlita. I undantagsfall kan du komplettera senare. Vi måste åtminstone veta vem som är tänkt att göra grunden och resa stommen. De som ej är upphandlade vid ansökningstillfället anges som “under upphandling” och med en kalkylerad uppskattad kostnad. Informationsplikt för försäkringstecknaren föreligger sedan att inkomma med uppgift om vem alla blev och om slutkostnaden avviker mer än 5 % från den ursprungligt angivna, senast vid tidpunkten för slutbesiktning och dock senast 6 månader därefter.

Vilket kontraktsformulär ska jag använda om jag anlitar entreprenörer?

Vid nybyggnad eller tillbyggnad bör du använda formuläret som är baserat på abs 09. För ändringar och tillägg till ett redan tecknat kontrakt används en särskild kontraktsbilaga. (ändringar och tilläggsarbeten abs 09).
Vid reparation och ombyggnad bör kontraktsformuläret “hantverksformuläret” användas.
Här hittar du dessa formulär, (finns även under dokument privatkund).

  • abs09
  • abs09 villkor
  • kontraktsbilaga för ändringar och tilläggsarbeten
  • hantverksformuläret 09 med villkor

Vad händer om man inte fyller i ansökningsblanketten korrekt eller inte bifogar aktuella bilagor?

Handläggningstiden förlängs eftersom våra handläggare måste ta kontakt och få ärendet kompletterat innan vi kan lämna en offert.

Vad ska jag visa upp för byggnadsnämnden innan byggstart får ske?

Ett försäkringsbrev avseende byggfelsförsäkring och i förekommande fall även ett bevis på färdigställandeskydd (kan vara bankgaranti eller försäkring). Färdigställandeskydd ordnas av respektive entreprenör. Detta framgår av abs 09-kontraktet. Vårt färdigställandeskydd heter byggsäkerhetsförsäkring

Kommunen har meddelat att jag måste visa att jag har tecknat en byggfelsförsäkring innan bygget får påbörjas. Hur kan jag visa det?

När du har betalat din premiefaktura, utfärdar vi ett försäkringsbrev. Försäkringsbrevet och endast detta utgör ditt bevis på att du har en försäkring. Något annat bevis för tecknad försäkring lämnas således inte.

När börjar försäkringen gälla?

Efter godkänd slutbesiktning. Slutbesiktningsdagen ska vara angiven i entreprenadkontraktet och i er ansökan till oss. Om någon slutbesiktning inte sker framgår det av försäkringsvillkoret när försäkringen börja gälla, normalt efter den tidpunkt då entreprenaden kan anses vara avslutad. Se försäkringsvillkorens punkt 3.

Vad gäller byggfelsförsäkringen för om jag bygger hela huset själv?

Försäkringen omfattar fel och skador antingen i material, konstruktion eller eventuella köpta tjänster som du anger att det finns skriftliga avtal för. Försäkringen omfattar ej byggherrens (självbyggarens) utförandefel.

Kan försäkringen sägas upp?

Nej.

Deltar bostadsgaranti i byggsamråd hos byggnadsnämnden?

Normalt inte, men vi meddelar berörd kommun om vi har för avsikt att delta vid samrådsmöten.

Kontrollerar bostadsgaranti bygget under byggtiden?

Nej.

Gör bostadsgaranti slutbesiktning?

Nej, det åligger byggherren att ordna med slutbesiktning. Det ska även framgå av kontraktet mellan entreprenören och beställaren. Våra försäkringsvillkor uttalar inget krav på hur slutbesiktning ska ske eller vem som ska utföra den. Vi hänvisar till sbrs hemsida www.sbr.se för mer information kring slutbesiktning.
Slutbesiktningsprotokollet sparar sedan fastighetsägaren i sin huspärm med hänvisning till försäkringsvillkorens krav på arkiveringsplikt

Vad händer med försäkringen om jag säljer huset?

Försäkringen följer det försäkrade huset under hela giltighetstiden och gäller gentemot de nya ägarna. Försäkringsbrevet ska överlämnas till den nye köparen vid överlåtelsen.

Kan jag som ny ägare kontrollera om mitt hus omfattas av en byggfelsförsäkring?

Kontakta bostadsgaranti och ange fastighetsbeteckning, adress och gärna namnet på förre ägaren.
Hur kontrollerar jag vilket villkor som gäller för min försäkring?
Det framgår av ditt försäkringsbrev. Alla våra villkor, både gällande och äldre, finns under rubriken dokument – privatkund.

Var kan jag läsa mer

Förutom övrig information på vår hemsida behandlas frågor om byggfelsförsäkring på följande länkar:

Vår produktbroschyr

>> sveriges kommuner och landsting
>> konsumentverket
>> lagrummet (lagtexter)